Schůze osadního výboru

23.01.2015 17:00

Schůze osadního výboru dne 23. 1. 2015

 

Přítomni:   Jiří Fuksa, Mgr. Pavel Peňáz, Josef Košík, Zdeněk Novotný, Radek Bukáček, Milan  Mužátko, Irena  Brabcová

1.  Projednání  žádosti  p. Iva Šimečka o odkoupení obecního pozemku – parcela č. 324/3

- po projednání a zvážení všech okolností osadní výbor nedoporučuje záměr odkupu výše uvedené obecní parcely – jednohlasně.

 

2.  Zadávací podmínky smlouvy o dílo jednotné kanalizace a dešťové kanalizace k souboru  5 RD

- Výběrové řízení proběhne formou on-line aukce

- Po podpisu smlouvy o dílo bude včas svolána veřejná schůze občanů bydlících v části obce, který se zbudování kanalizace dotkne

- Reálný termín provedení maximálně 8 týdnů – čas.prostor od  cca 31.3.2015 do 31.7.2015 - V souběhu akce firma E-on provede instalaci veřejného osvětlení

- Zahrnuty nové inženýrské sítě nové zástavby

- Zajistit průchod do stávajících rodinných domů

- Skládky materiálu

- Uvedení do původního stavu

- Respektovat připomínky uživatele v případě závad

- V případě nedostatků je zhotovitel povinen tyto nedostatky odstranit

- Záruka 60 měsíců počínaje převzetím díla

 

3.  Veřejné osvětlení – investice

- Dopojení nové lokality – nová zástavba v souběhu s akcí - zbudování kanalizace

 

4.  Projednání rozpočtu obce na rok 2015

 

5.  Jarní prozeřávka  dřevin v místní části Slavkovice

- MěÚ Nové Město na Mor. - odborem životního prostředí – povoleno skácení 11 ks stromů. Následně povinnost náhradní výsadby nejméně stejného počtu nových listnatých stromů.

        

Zapsala: Irena Brabcová

Dne 23. 1. 2015