Schůze osadního výboru

26.03.2015 17:00

Schůze osadního výboru dne 26. 3. 2015

Přítomni:   Jiří Fuksa, Josef Košík, Zdeněk Novotný, Radek Bukáček, Milan Mužátko, Irena Brabcová

Omluveni:  Mgr. Pavel Peňáz

 

1.  Pozváni zástupci ze strany „Sportovců“ / TJ Slavkovice  -  Milan Mužátko ml., Martin Peňáz ml. /

- byla dohodnuta údržba hrací trvaní plochy na hřišti u rybníka a její financování / 4 seče hradí obec /

- možnost čerpání peněz z rozpočtu obce určených na údržbu hřiště (např. údržba nátěrů)

-  dokončení  prací na dřevěném přístřešku na hřišti – zabroušení, nátěry

- upozornění na možnost žádání příspěvku na rok 2016 – musí být podáno do konce listopadu 2015 

 

2.    Jarní prořezávka  dřevin v místní části Slavkovice

- povoleno kácení 11 ks dřevin –  kácení provedli členové SDH Slavkovice ve stanoveném termínu 

- proveden odprodej palivového dřeva zájemcům z řad brigádníků                                                         

 

 3.  Náhradní výsadba zeleně

- pozván zástupce zahrádkářů V. Brož

- předběžný počet nově vysázených listnatých stromů  - ideální počet 10 ks  o f 10 cm

- výsadbu provedou členové místních „Zahrádkářů“- bude provedeno v podzimním období

- dne 10. 4. 2015 provedou členové osadního výboru a Zahrádkářů obchůzku vesnice, kdy budou   

vytipována vhodná místa pro výsadbu náhradní zeleně. Dále byl projednán požadavek na nutnou opravu tarasu a schodů do moštárny a výměny vstupních dveří a větracího okénka – havarijní stav – bude realizováno v roce 2015. Oprava tarasu a schodů bude provedeno členy místních Zahrádkářů

 

4Demontáž starého rozhlasu

- zjistit u správce O2 kde jsou funkční pevné linky

- demontovat pouze sloupy, kde je umístněn rozhlas

 

5.  Informace  p.  Ing. Jamborové (stavební odbor MěÚ NMnM ) - zájem odkup soukromé parcely mezi Liškovi – Topinkovi se záměrem výstavby pasivního domu.

 

6.  Realizace akce - Kanalizace

- akci kanalizace vysoutěžila z pěti přihlášených firma SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem za cenu 1.425 tis. Kč, + DPH tj. 1.725 tis. Kč

- termín realizace bude od 08. 06. do 31. 07. 2015 ,  dne 10.4. 2015 budou členy OV seznámeni občané, jichž se akce kanalizace dotýká, s termínem a způsobem provedení stavby.

       

7. Nahlášen nájemníkem bytu v KD Slavkovice p. R.Novotným požadavek na opravu dveří od bytu  (prokopnuto) – zajistily TS – následně zaslat kopii faktury. Dále nahlášeno, že zatíká střechou do bytu – domluven Libor Mikeš k následné opravě.

 

8.  Akce – Pálení čarodějnic – proběhne 30. 4. 2015 za příznivého počasí na pozemku obce – města p.č. 628/12 – na rozhraní obecního parčíku a oranice – v užívání ZD NMnM (lokalita příhony).

- k tomuto účelu sepsán OV návrh směrnice

- materiál na vatru je určeno odpadní dřevo a větve z prořezávky obecní zeleně. Je nepřípustné pálení jakéhokoli neekologického materiálu. /plasty, pneu, ropné produkty apod./

- z bezpečnostních důvodů nad celou akcí převezme záštitu SDH Slavkovice, který zřídí k tomuto účelu požární hlídku. Směrnice pro pálení čarodějnic jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Zapsala: Irena Brabcová

Dne 31. 3. 2015