Mobilní svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřaz. elekrozařízení

11.10.2018 16:40
 
SLAVKOVICE – u hasičské zbrojnice ve čtvrtek 11.října 2018 16:40 – 17:20 hodin
 
 
Jedná se o odpad, který nesmí být pro svoji objemnost nebo nebezpečnost ukládán do klasických nádob na zbytkový odpad tj. kovové nebo plastové popelnicové nádoby o objemu 110 nebo 120 l. Zbytkový odpad je takový odpad, který vznikne v domácnosti po vytřídění jednotlivých složek komunálního odpadu tj:
 
1/ využitelné složky jsou ukládány do barevně rozlišených plastových kontejnerů o objemu 1100 l :
 
 • papír – modrá barva;
 • sklo směsné a barevné – zelená barva;
 • sklo čiré – zelená barva s bílým víkem;
 • plasty a nápojové kartony – žlutá barva;
 • použitý textil, obuv + funkční hračky – kovové kontejnery bílé barvy v jednotlivých místních částech;
 • vyřazené elektrozařízení – kovový kontejner červené barvy v Novém Městě na Moravě a místo zpětného odběru na sběrném dvoře;
 • bioodpad rostlinného původu – plastové kontejnery hnědé barvy o objemu 770 l v Maršovicích a na Rokytně, popelnice hnědé barvy o objemu 240 l v domácnostech v Jiříkovicích;
 
dále je bioodpad na místních částech řešen kompostováním na vlastním pozemku, předáním na sběrný dvůr nebo v rámci mobilního svozu (dle požadavků zástupce osadního výboru je přistaven velkoobjemový kontejner do místní části).
 
POZOR !!!
Do sběrných nádob (popelnic) je zakázáno ukládat mimo jiné i využitelné složky komunálního odpadu a bioodpad!!! - ust.odst.4 a odst.5, čl.6 OZV č. 4/2012. V případě zjištění tohoto druhu odpadu nebude nádoba vyvezena.
 
V rámci mobilního svozu bude možné odevzdat tyto druhy odpadů :
 
2/ nebezpečné složky komunálního odpadu:
 • kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné škodlivinami např. od olejů, barev, ředidel;
 • textilní materiál znečištěný škodlivinami např. staré hadry znečištěné barvou, olejem;
 • olověné baterie – akumulátory; odebírají se motocyklové, automobilové, nákladní, traktorové.
 
3/ vyřazené elektrozařízení:
 • zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti;
 • televizory;
 • počítače, notebooky;
 • elektrické a plynové sporáky, trouby, mikrovlnné trouby;
 • lednice, mrazáky;
 • mixéry, fény, kulmy, vysavače apod.;
 • vyřazené monočlánky.

4/ objemné a ostatní složky komunálního odpadu:

 • starý nábytek – křesla, židle, skříně, válendy ,sedačky …;
 • podlahové krytiny - lino, koberce...;
 • sanitární zařízení – umyvadla, toalety …;
 • kovové odpady – železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce …;

 •  

POZOR !!!
Stavební suť, lepenka, eternit a PNEUMATIKY – nebudou v rámci mobilního svozu odebírány a odváženy!!!


Svoz budou provádět pracovníci TS služeb s.r.o. Nové Město na Moravě. Svoz je prováděn v souladu se systémem nakládání s komunálním odpadem stanoveným Městem Novým Městem na Moravě obecně závaznou vyhláškou č.4/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a v návaznosti na vyhlášku č.2/2016 a č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Občanům, kteří poplatek neuhradí ve stanoveném termínu, tj. nejpozději do 31.12. 2018, nebo ve správné výši ani na základě upomínky, bude poplatek vyměřen platebním výměrem a bude zvýšen na dvojnásobek původní výše. Neuhrazený poplatek může být vyměřen srážkou ze mzdy, důchodu, sociálních dávek, nebo vymáhán prostřednictvím exekutora

Povinnost platit poplatek mají všechny fyzické osoby (občané) bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu- zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích v pozdějším znění. Město na úseku nakládání s komunálním odpadem zajišťuje souhrn činností ve prospěch všech svých obyvatel.
 

STANOVIŠTĚ SVOZOVÉHO VOZIDLA = MÍSTO SBĚRU je stanoveno svozovým řádem mobilního sběru. Informace jsou před svozem vyhlášeny místním rozhlasem a vyvěšeny na úředních deskách.
Je nutné abyste se s odpadem, který chcete likvidovat dostavili na stanoviště v určenou dobu, po odjezdu svozového vozidla nesmí být odpad ukládán na volné prostranství.
 

Mimo mobilní svoz je možno odpad likvidovat na SBĚRNÉM - RECYKLAČNÍM DVOŘE, který je v areálu TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova ulice 1346 současně je zde i místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení.

PROVOZNÍ DOBA sběrného dvora:
středa : 7,00 – 17,00 hodin
sobota : 8,00 – 11,00 hodin
 

V Novém Městě na Moravě 

dne 01.10.2018

 

Marcela Popelková
 referentka odboru SMM